Showing 1 – 20 of 21
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
 • Proceedings Article January 01, 2004

  Yi Zeng; Yi Zhang; Gang Cheng; Pan-Lang Lv; Jing-Hu Yu; Ji-Yang Qi; Hong Chen; Yu-Min Qiu

  Proc. ASME. 46970; Volume 4: 24th Computers and Information in Engineering Conference:637-644.January 01, 2004
  DETC2004-57715
  doi: 10.1115/DETC2004-57715

  TOPICS: Algorithms